TROSADOR ZAŠTITA OD POŽARA

TROSADOR ZAŠTITA OD POŽARA

Lokacija: Čukarica
Kategorija Protivpožarna zaštita

Preduzeće "Trosador" postoji i radi u Beogradu od 2004. godine kao naslednik firme "Srbija servis" koja se od 1987. godine veoma uspešno bavila poslovima zaštite od požara. Primarni cilj našeg rada bazira se na prevenciji požara kao i maksimalnom suzbijanju istog u različitim objektima, našim aparatima i sistemima za gašenje požara.

Novi Zakon o zaštiti od požara ("Službeni Glasnik RS", br. 111/2009 od 29.12.2009.g.), doneo je nove obaveze poslodavcima, preduzetnicima, počev od 05.09.2010.g. Kategorizaciju firmi prema ugroženosti od požara vrši MUP, Sektor za vanredne situacije!

“TROSADOR” d.o.o. se bavi izradom zakonske normative koju SVAKA firma III KATEGORIJE (većina je takvih firmi) ugroženosti od požara mora imati u Srbiji i to:

 • - “Pravilima ZOP-a, zaštite od požara” sa tekstualnim delom “Plana evakuacije” i “Uputstvima u slučaju požara–evakuacije”
 • - Izradom “Programa osnovne obuke zaposlenih iz ZOP-a”
 • - Dobijanjem Rešenja-Saglasnosti MUP-a na “Programa osnovne obuke zaposlenih iz ZOP-a”
 • - “Sanacione planove”
 • - Obukom i teoretskom i praktičnom proverom zaposlenih iz oblasti ZOP-a, zaštite od požara, sa izdavanjem zakonskih Zapisnika


“TROSADOR” d.o.o. Vam isporučuje franko u roku od 24h zakonsku, KVALITETNU u GARANCIJI opremu ZOP-a koju morate imati zavisno od delatnosti i površine Vaših prostora i to:

 • - Uređaje, opremu i sredstva za gašenje požara: PP Aparate svih tipova, po potrebi hidrante svih tipova, javljače požara i sisteme za gašenje požara, sa -6- mesečnim zakonskim Zapisnicima o njihovom servisiranju
 • - Protiv-panik lampe, sa -6- mesečnim zakonskim Zapisnicima o njihovom servisiranju
 • - Obezbeđujemo Vam i ističemo zakonske nalepnice: UPOZORENJA, OBAVEŠTENJA i NAREDBI iz oblasti ZOP-a
 • - Nudimo Vam zakonske Ugovore na mesečnom nivou, Referenta-Lica za pružanje usluga ZOP-a, zaštite od požara


“TROSADOR” se bavi i izradom zakonske normative koju SVAKA firma I i II KATEGORIJE (javne ustanove, hosteli, moteli, hoteli, sportski objekti, veći restorani, lokacije proizvodnje zapaljivih materija itd.) ugroženosti od požara mora imati u Srbiji i to:

 • - “Planova ZOP-a, zaštite od požara”
 • - Dobijanja Rešenja–Saglasnosti MUP-a na “Planove ZOP-a, zaštite od požara”
 • - “Glavnih projekata ZOP-a, zaštite od požara”
 • - Dobijanja Rešenja–Saglasnosti MUP-a na “Glavne projekte ZOP-a, zaštite od požara” u pogledu primenjenih mera ZOP-a u prostorima i objektima Klijenta!
 • - “Grafičke šeme Plana evakuacije” koju projektujemo u zakonskoj razmeri, plotujemo, plastificiramo i zakonski ističemo u Vašim prostorima
 • - Dobijanja UPOTREBNE DOZVOLE, Rešenja-Saglasnosti MUP-a na izvedeno stanje prostora-objekta Klijenta u pogledu primenjenih mera ZOP-a


Sve takse javno-komunalnim preduzećima i MUP-u plaća klijent.

"TROSADOR" D.O.O. obezbeđuje najkvalitenije, najbrže i najpovoljnije:

 • - Glavne Arhitektonsko-građevinske projekte
 • - Glavne Projekte ventilacije-klimatizacije
 • - Planove zaštite od požara, (Plan ZOP-a)
 • - Glavne projekte zaštite od požara, (Glavni projekat ZOP-a)
 • - Projekte sistema dojave požara.
 • - Projekte stabilnih sistema za gašenje požara.
 • - Glavne Projekte elektroinstalacija
 • - Glavne Projkte gromobranskih instalacija


Godine koje su za nama, doprinose tome da sa iskustvom i potrebnim znanjem osmislimo za Vaše preduzece ili stambeni objekat najefikasniji sistem za gašenje požara.

Ono što želimo da postignemo je edukacija što većeg broja građana da pravilno postupe u slučaju požara. Ukoliko znate da rukujete aparatima i sistemima za gašenje požara, možete da izbegnete veliku materijalnu štetu i veoma često spasite svoj i živote ljudi oko Vas.

Svojom ažurnošću pokušavamo da Vam omogućimo bezbednost i zdravlje na radu. Sarađujemo sa ovlašćenim licenciranim preduzećima i procenjujemo rizik radnih mesta iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

Smanjite rizik od požara saradnjom sa nama!

Smanjite troškove poslovanja sa firmom koja je minimum 10% jeftinija od konkurencije!

Vaš "Trosador" d.o.o. Beograd