ŠUMADIJA BROKER A.D.

ŠUMADIJA BROKER A.D.

Lokacija: Kragujevac
Kategorija Brokeri
  • Brokerski poslovi: posredovanje u trgovanju hartijama od vrednosti na finansijskom tržištu (akcije, obveznice, kratko-ročne hartije od vrednosti)
  • Poslovi Korporativnog agenta: registracija i evidencija hartija od vrednosti kod Centralnog registra, depo i kliring hartija od vrednosti – za pravna lica (emitente) i za fizicka lica – akcionare.
  • Usluge izrade dokumentacije i postupanje pred Komisijom za hartije od vrednosti za emisije i primarnu trgovinu hartija od vrednosti
  • Konsalting usluge u procesu privatizacije i svakom drugom istupanju na finansijskom tržištu
 
 
 
  • »Šumadija broker« a.d. – berzanski posrednik brokerskog i dilerskog načina trgovine, osnovana je juna meseca 2001. godine u Kragujevcu kao jedna od prvih institucija ove vrste ne samo u Kragujevcu, već i na podrucju čitave Šumadije. 

    Svakodnevno širenje mreže klijenata koji svoje poverenje ukazuju “Šumadiji broker”ad, je potvrda i podrška našim daljim nastojanjima da svojim Klijentima pružimo što kvalitetnije usluge.
 

  

 
  • Kod Privrednog suda u Kragujevcu registrovana je 18.06.2001. godine kao akcionarsko društvo, pod brojem Fi – 727 / 2001, sa matičnim brojem 17312502 i šifrom delatnosti 67120, a na osnovu Rešenja o davanju dozvole za rad berzanskog posrednika, dobijenog od Savezne komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište broj 4/1-02-889/2-01od 31.05.2001. godine. 

    Svoje akte i delatnost “Šumadija broker”ad, je uskladila sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata, i dobila dozvolu za rad Komisije za hartije od vrednosti.