UNICEF SRBIJA BEOGRAD DEČIJI FOND UJEDINJENIH NACIJA

UNICEF SRBIJA BEOGRAD DEČIJI FOND UJEDINJENIH NACIJA

Lokacija: Savski venac
Kategorija Humanitarne organizacije

UNICEF SRBIJA BEOGRAD

DEČIJI FOND UJEDINJENIH NACIJA

Misija UNICEF-a

UNICEF je od Generalne skupštine Ujedinjenih nacija dobio mandat da zagovara zaštitu prava deteta, da pomogne da se zadovolje osnovne potrebe dece i da se povećaju šanse kako bi dostigli svoj puni potencijal.

UNICEF se rukovodi Konvencijom o pravima deteta da bi se prava deteta uspostavila kao trajna etička načela i međunarodni standardi ponašanja u odnosu na decu.

UNICEF insistira da su opstanak, zaštita i razvoj dece univerzalni razvojni imperativi koji su sastavni deo ljudskog napretka.

UNICEF mobiliše političku volju i materijalne resurse za pružanje pomoći državama, posebno zemljama u razvoju, da osiguraju da deca budu na prvom mestu i da izgrade svoje kapacitete za formulisanje odgovarajućih politika i pružanje usluga deci i njihovim porodicama.

UNICEF je posvećen zaštiti prava najugroženije dece – žrtava rata, katastrofa, ekstremnog siromaštva, svih oblika nasilja i eksploatacije, kao i dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

UNICEF reaguje u vanrednim situacijama sa ciljem da zaštiti prava dece. U koordinaciji sa partnerima Ujedinjenih nacija i humanitarnim agencijama, UNICEF svoje jedinstvene instrumente za brzi odgovor stavlja na raspolaganje svojim partnerima kako bi ublažili patnju dece i onih koji pružaju usluge zbrinjavanja dece.

UNICEF je nepolitička organizacija i u svojoj saradnji u potpunosti nediskriminatorska. U svemu što radi prioritet daje prioritet najugroženijoj deci i zemljama sa najvećim potrebama.

UNICEF, kroz svoje programe u pojedinačnim zemljama, promoviše jednaka prava žena i devojčica i podržava njihovu punu uključenost u politički, društveni, i ekonomski razvoj njihovih zajednica.

UNICEF sa svim svojim partnerima radi na dostizanju održivih ciljeva humanog razvoja koje je usvajila svetska zajednica, kao i na ostvarenju vizije mira i društvenog napretka utemeljene u Povelji Ujedinjenih nacija.

Tagovi: humanitarne organizacije Beograd, humanitarne organizacije Srbija, pomoć deci Beograd, pomoć deci Srbija, dečija prava Beograd, dečija prava Srbija, prava dece Beograd, prava dece Srbija, prava deteta Beograd, prava deteta Srbija, zaštita dece Beograd, zaštita dece Srbija, humanost Beograd, humanost Srbija, humana dela Beograd, humana dela Srbija, humanitarne akcije Beograd, humanitarne akcije Srbija, dečiji fond Srbija, dečiji fond Beograd, fond za decu Srbija, fond za decu Beograd, podrška deci u ranom razvoju Beograd, podrška deci u ranom razvoju Srbija.